Implementering av prismatiska glasögon i tandvården - effekter på nack/axelsmärta, upplevd ansträngning och komfort vid kliniskt tandvårdsarbete

Sammanfattning

Värk i nacke och axlar är vanligt hos tandläkare och andra anställda inom tandvården, bland annat på grund av att de måste böja på nacken för att se in i patienternas munnar. Specialslipade så kallade prismatiska glasögon kan användas för att se bra i en bättre arbetsställning. Studien visar att sådana glasögon minskar värk och ansträngning i nacke och axlar och kan rekommenderas på bred front för tandläkare och tandhygienister.

Projektledare Agneta Lindegård
Organisation Västra Götalandsregionen
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-01-15 - 2015-01-15
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer 120203

Syfte

Hittills har det inte gjorts någon ordentlig utvärdering av vilken effekt prismatiska glasögon (glasögon där den nedre delen av glaset har ersattas av prisman som böjer den så kallade strålgången) har på besvär från nacke och axlar. Studien skulle undersöka vilken långtidseffekt sådana glasögon har, kunskaper som kan bli till nytta även för andra yrkesgrupper.

Genomförande

Studien var en så kallad interventionsstudie. En grupp anställda inom tandvården fick specialglasögon och jämfördes sedan med en grupp som inte fick det. Jämförelsen gällde främst besvär från nacke och axlar.
Enkäter med frågor om arbetstid, värk, stress, glasögonanvändning med mera skickades ut till samtliga tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter inom Folktandvården i Västra Götaland. Cirka 600 av dem fick prismatiska glasögon och resten bildade kontrollgrupp. De som fick specialglasögon genomgick en synundersökning och fick individuellt anpassade prismatiska glasögon. Förekomsten av symptom från nacke och axlar mättes med enkätfrågor vid flera tillfällen, bland annat ett år efter de fått glasögonen. Dessutom gjordes intervjuer, nacke och axlar undersöktes kliniskt med mera. I vilken utsträckning glasögonen användes studerades också genom så kallade fokusgruppintervjuer.

Resultat

Resultaten visar att regelbunden användning av glasögonrn minskar smärta och ansträngning i nacke och axlar hos tandvårdspersonal, samt även diagnostiserade sjukdomar i området. Glasögonen ökade också den självskattade arbetsförmågan. Resultaten talar för att en bred användning av prismaglasögonen i tandvården kan rekommenderas. De positiva effekterna av dessa specialglasögon är ett argument inte bara för att införa dem i tandvården utan även inom andra yrken där man har liknande problem och arbetsställningar - kirurgi, vissa monteringsarbeten med mera. På lång sikt kan det ge minskade sjukskrivningar och bättre prestation inom dessa yrkesgrupper. Fokusgruppintervjuerna ger också information om hur man kan genomföra sådana insatser och förändringar på ett bra sätt. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, pressmeddelanden, rapporter, information till fack och arbetsgivare samt populärvetenskapliga artiklar.