Eliminering av skadliga vibrationer från maskiner med slående mekanismer

Sammanfattning

Var femte arbetssjukdom hos män orsakas av vibrationer och det är ett stort problem inte minst inom stenindustrin. Swerea IVF har tidigare, med stöd från AFA Försäkring, tagit fram nya sätt att minska vibrationerna från maskiner som slår när de arbetar, till exempel de som mejslar. Projektet har vidareutvecklat de teknikerna och använt dem även på maskiner som borrar.

Projektledare Hans Lindell
Organisation Swerea IVF AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-01-02 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 3 800 000 kr
Diarienummer 120224

Syfte

Projektet skulle skapa en vetenskaplig grund för vibrationsdämpande tekniker (så kallade olinjära vibrationsdämpare). Det skulle ta fram en prototyp för en lågvibrerande borrande maskin för stenindustrin som kan börja tillverkas i liten skala. Projektet skulle också göra förstudier av maskiner som arbetar med slag, exempelvis bilnings- och mejselmaskiner. Det långsiktiga målet var att, med hjälp av nya maskiner och metoder, minska vibrationerna inom stenindustrin till en tiondel av dagens nivå. Målet var också att de nya maskinerna ska vara bättre ergonomiskt utformade, samla damm effektivare och ha en lägre ljudnivå.

Genomförande


Genom simuleringar i dator, en särskild testrigg och andra hjälpmedel fick de resultat som tidigare bekräftats experimentellt när det gäller vibrationsminskning en teoretisk underbyggnad. Projektet tog också fram en demonstrationsmodell av en bergborrmaskin, en vanlig typ av maskin inom stenindustrin. Maskinen skulle vibrera mycket mindre än de som hittills funnits, vara betydligt lättare, ha lägre ljudnivå och ta upp damm bättre.
Dessutom kartlade projektet de slagmaskiner som används inom bygg- och gruvindustrin samt fordonsreparation. Några särskilt vibrerande maskiner studerades enligt den teoretiska modell som togs fram inom projektet.

Resultat

Projektet har lett till en vetenskaplig plattform som kan användas för att förbättra olika maskiner som vibrerar och slår, framför allt när det gäller hur olinjäritet påverkar vibrationer. Projektet har tagit fram en simulator i dator för att simulera vibrationer hos sådana maskiner. Det har tagit fram en demonstrationsmodell för en bergborrmaskin med mindre vibrationer och lägre vikt men samma effektivitet som dagens. Resultaten sprids via en särskild rapport, vetenskapliga artiklar, fackpress samt konferenser.