Skillnader i arbetsolycksfrekvens mellan dansk och svensk byggindustri. En jämförande studie för att förstå bakomliggande faktorer

Sammanfattning

Olycksstatistiken inom byggindustrin är sedan flera årtionden högre i Danmark än i Sverige, trots liknande arbetsförhållanden i länderna. Även när svenskar och danskar arbetat på samma arbetsplatser har olycksstatistiken varit högre för danskarna. Studien syftade till att undersöka orsaker till skillnaden mellan svensk och dansk olycksstatistik i byggsektorn. Målet var att förstå vilka faktorer som ligger bakom skillnaderna och på så vis bidra till större säkerhet inom byggindustrin. Projektrapporten pekar på några tänkbara förklaringar till skillnaderna i olycksstatistik.

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2013-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 4 197 000 kr
Diarienummer 120176

Syfte

Projektet skulle undersöka dansk och svensk byggindustri för att hitta orsakerna till skillnaden i olycksstatistik mellan de bägge länderna.

Genomförande

Studien genomfördes i flera delmoment. Projektet undersökte i det första delmomentet möjliga sociologiska förklaringar såsom normer, kultur och organisation. Forskarna använde en registerstudie av en svensk och en dansk databas för att undersöka skillnaderna i olycksstatistik. Projektet genomförde därefter intervjuer med byggledare som arbetat inom både svensk och dansk byggsektor för att ta reda på vilka skillnader de upplever. Projektet tog även fram ett så kallat enkätbatteri för byggarbetare som användes för att undersöka bland annat sociologiska faktorer och säkerhetsaspekter. Enkäten riktades både till företag och byggarbetare under utbildning. Därefter utfördes intervjuer med lärare och elever på olika skolor i Danmark och i Sverige. Projektet genomförde även intervjuer och observationer på arbetsplatser i båda länderna.

Resultat

Skillnaderna i olycksstatistik kan inte förklaras utifrån sådant som kön eller ålder hos byggarbetarna. Tänkbara delförklaringar är att den svenska arbetsmiljölagen är mer omfattande, att fackföreningarna i Sverige har mer inflytande över arbetsmiljöarbetet, att den svenska arbetsskadeförsäkringen innebär mer förebyggande åtgärder, att svenska platschefer tillbringar mer tid på byggarbetsplatserna och att fler danska byggarbetare sett berusade kollegor på arbetsplatsen. Svaren kan ligga till grund för insatser och åtgärder av olika slag. På sikt bidrar förändringarna till ökad säkerhet och tryggare arbetsförhållanden inom byggsektorn. Resultaten sprids bland annat genom en rapport, föreläsningar och vetenskaplig publikation.