Hälsa, produktivitet och kvalitet vid arbete med kniv - en interventionsstudie

Sammanfattning

Att arbeta som styckare innebär risker för både ohälsa och olycksfall. En tidigare studie har visat att styckare använder olika mycket kroppsstyrka när de arbetar, trots liknande material och redskap. Tidigare forskning har också visat att tekniken vid knivanvändningen och knivens skärpa är avgörande för den fysiska belastningen. Projektet har tagit fram utbildningsmaterial för styckare och andra knivanvändare som effektiviserar arbetet och förebygger risker.

Projektledare Jörgen Eklund
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-07-01 - 2014-06-30
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer 120158

Syfte

Studien skulle ta fram ett utbildningsmaterial för styckare och andra knivanvändare som främjar produktiviteten och förebygger muskelbelastning, hälsorisker och olycksfall. Projektet skulle även ta fram åtgärder för företag och utbilda handledare på arbetsplatser och företag.

Genomförande

Projektet samlade relevant litteratur och forskning som kontrollerats av experter inom området. Det fungerade som underlag för utbildningsmaterialet som togs fram. Forskarna har också använt en särskild mätutrustning för att mäta knivskärpa. Därefter genomfördes utbildning i handledning av knivanvändning. Materialet och den utbildning som togs fram utvärderades och förbättrades slutligen genom enkäter och intervjuer.

Resultat

Några av resultaten är att polering med trissa som styckaren själv ger en lika bra knivskärpa som slipning. Vassare knivar minskar risken för belastningsskador och att olyckor på grund av att man slinter under arbetet. Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial som leder till säkrare arbetsförhållanden och bättre produktivitet. Resultaten sprids bland annat via hemsidor i branschen, en egen webbplats, i tidskrifter samt under branschdagar.