Bussförares arbetssituation kopplat till trötthet

Sammanfattning

Att bussförare är trötta på jobbet är en risk för både bussförare och passagerare. Tidigare forskning har ofta utgått från att bussförares trötthet beror på nattarbete. Olyckor verkar dock ha varit kopplade även till andra faktorer, till exempel tidiga arbetstider. Studien har undersökt sambanden mellan trötthet och tidiga morgonpass, delade turer och andra arbetsförhållanden. Målet var att avgöra vilka schemamässiga faktorer som spelar störst roll för bussförarnas trötthet och därifrån ta fram schemaförslag som förbättrar bussförarnas arbetssituation och säkerheten för passagerarna. Resultaten visa att många bussförare är väldigt trötta på jobbet och att ett flertal orsaker ligger bakom tröttheten.

Projektledare Anna Anund
Organisation Statens Väg och transportforskningsinstitut
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-06-01 - 2014-06-30
Beviljat totalbelopp 1 850 000 kr
Diarienummer 120152

Syfte

Projektets ska studera vilken inverkan schemaupplägg och arbetstider har på bussförares trötthet.
Målet var att kunna förbättra bussförarnas arbetstider och på så vis även arbetsförhållanden och trafiksäkerheten.

Genomförande

Projektet genomfördes i fyra delmoment. Det första bestod av en enkät där bussförare som varit inblandade i trafikolyckor svarade på frågor om trötthet, hälsa, sömn och andra faktorer. Med hjälp av ytterligare en enkät om arbetstider kunde projektet koppla arbetstider till olyckor som skett på grund av trötthet. Projektet studerade även scheman. Stressforskningsinstitutet har tidigare tagit fram en datoriserad trötthetsmodell som kan upptäcka riskabel trötthet. Projektet använde modellen i kombination med svaren från enkäten för att ta reda på hur stor del av arbetstiden en bussförare egentligen är för trött för att arbeta. I det tredje delmomentet mätte forskarna cirka bussförares sömnkvalitet. Bussförarna förde också dagbok kring sömnvanor. Den sista delstudien mätte trötthet relaterad till körförmåga under testkörningar.

Resultat

Nästan hälften av bussförarna hade någon gång i månaden svårt att hålla sig vakna när de körde buss och närmare var femte hade de senaste tio åren varit inblandade i en olycka där trötthet spelade in. Projektet ger ny kunskap i vilka faktorer som påverkar bussförares trötthet. Utifrån resultaten har forskarna tagit fram förslag för att förbättra situationen.

Resultaten sprids genom en vetenskaplig artikel, vetenskaplig konferenser samt en särskild rapport.