Balansakt - En studie om människors konstruktion av gränser inom och mellan arbets- och privatliv

Sammanfattning

Smarta mobiler, bredband och bärbara datorer gör att många kan arbeta nästan var och när som helst. Därmed blir det alltmer upp till den enskilde att dra gränsen mellan arbete och fritid. Den gränsen är viktig, inte minst eftersom återhämtning är avgörande för hälsan. Studien har undersökt sådana gränsdragningar och hur de påverkar bland annat stress. Den visar att många arbetar utanför ordinarie arbetstid och att de flesta vill ha tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Bakom det frivilliga övertidsarbetet ligger ofta känslan av att inte hinna med sitt arbete under den vanliga arbetstiden.

Projektledare Christin Mellner
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2012-11-01 - 2014-10-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 120083

Syfte

Projektets huvudsakliga mål var att med intervjuer och enkäter undersöka vilka gränser mellan arbete och privatliv som föredras, hur pass genomgående och flexibla gränserna är samt hur balans i livet hänger samman med stress, återhämtning, hälsa och arbetsprestation. Dessutom skulle projektet ta fram en teoretisk referensram för sådana gränser och svenska förhållanden.

Genomförande

Yrken och arbetsplatser med gränslöst arbete deltog i studien: anställda vid en Ericssonenhet, rektorer som är medlemmar i skolledarförbundet, präster och diakoner i Kyrkans akademikerförbund samt medlemmar i Unionen.
Projektet startade med att tio personer intervjuades. Deltagarna var par i privatlivet och intervjuades parvis. Minst en av dem hade ett flexibelt arbete. Syftet var bland annat att analysera förhållandet till jobbet och parets överenskommelser. Intervjuerna användes som grund för en enkät med frågor om arbetet och parrelationen. Utöver de frågor som grundade sig på intervjuerna ställde forskarna frågor om gränsdragning, balans i livet, stress, återhämtning, hälsa, prestation på jobbet med mera. 3 800 personer besvarade enkäten.

Resultat

Projektet ger kunskaper som kan användas inom bland annat arbetsledning och företagshälsovård samt personalpolitik och organisationsutveckling. Om organisationer och företag kan hjälpa sina anställda till att begränsa arbetet gynnas återhämtning och hälsa. Åtta av tio som besvarade enkäten ville ha tydliga gränser mellan arbete och privatliv, även när de föredrog att arbeta flexibelt. Sju av tio hade arbetat över senaste månaden, men inte för att de beordrats utan för att de ansåg att de behövde det för att hinna med sitt arbete. Projektet visar också att ytterligare forskning behövs om chefers arbetssituation.

Resultaten sprids via vetenskapliga rapportserier och tidskrifter. De återkopplas dessutom till de deltagande organisationerna och kan ligga till grund för diskussioner om hur arbetet bör utformas, hur personalstödet bör se ut, vilka tjänster som bör finnas i företagshälsovården med mera. Resultaten presenteras även vid konferenser, seminarier och utbildningar. En populärvetenskaplig skrift om gränsdragning mellan arbete och privatliv och dess konsekvenser planeras.