God innemiljö på svenska fartyg

Sammanfattning

Få studier har gjorts på fartygs innemiljö och luftkvaliteten - trots att det ofta innebär hälsoproblem och förhöjd sjukdomsrisk att arbeta på skepp. Innemiljön på fartyg påverkar de som vistas där i högre grad eftersom de tillbringar all tid ombord under resor och inte har möjlighet till miljöombyte. Projektet har utvecklat metoder för att bedöma och mäta kvaliteten på fartygs inomhusluft. Dessutom har projektet tagit fram rekommendationer om inomhusmiljön och hur den kan förbättras.

Projektledare Sarka Langer
Organisation Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-09-01 - 2015-08-31
Beviljat totalbelopp 2 775 000 kr
Diarienummer 120063

Syfte


Projektet skulle ta fram metoder för att bedöma och mäta luftkvaliteten på fartyg och utarbeta rekommendationer för en bättre inomhusmiljö ombord. Syftet var att kartlägga luftföroreningar på svenska fartyg och rekommendera åtgärder för att minska dem.

Genomförande


Projektet genomfördes i olika delmoment. I den första delen undersökte forskarna innemiljön genom byggnadstekniska undersökningar och mätningar av luftföroreningar. De undersökte också ventilation och inredningsmaterial. Mätning och provtagning pågick under både sommar och vinter. Proverna analyserades och jämfördes med besättningens vistelsetider på olika platser i skeppet för att ta reda på var de största hälsoriskerna finns ombord. Projektet tog utifrån resultaten från mätningarna fram verktyg för mätning och kontroll som sedan testades på flera fartyg. I det tredje delmomentet utarbetades rekommendationer för en god inomhusmiljö ombord på skepp. Slutligen anpassades dessa rekommendationer för fartyg som ska byggas.

Resultat


Projektet ger större kunskap om vad som kan göras för att främja en god inomhusmiljö på fartyg. Det har också resulterat i rekommendationer och råd för en säkrare och bättre arbetsmiljö ombord på skepp. Projektet har tagit fram en särskild standard för innemiljö på fartyg. Mätningarna visade att luften inne på fartygen överlag var god, men att den kan förbättras genom bättre ventilation, skyddsutrustning vid behov och mer högkvalitativt bränsle. Resultaten sprids genom bland annat en IVL-rapport och olika slags vetenskapliga publikationer.