Koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser

Sammanfattning

VVS-branschen har drabbats av allvarliga olyckor på grund av inandning av för höga halter koloxid vid gassvetsning av fjärrvärmerör. Forskningen om exponeringen för koloxid och andra ämnen som uppkommer vid lödning av rör är begränsad, trots att inandning av dessa ämnen är en arbetslivsrisk. Studien undersökt hälsoriskerna med koloxid och andra ämnen i VVS-branschen. Resultaten visar att halterna i allmänhet håller sig under gränsvärdena, men att det krävs skyddsåtgärder vid exempelvis gaslödning av rör i trånga utrymmen med dålig ventilation.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2012-08-01 - 2014-08-01
Beviljat totalbelopp 1 050 000 kr
Diarienummer 120141

Syfte

Projektets skulle ta reda på vilka luftföroreningar och i vilken mängd som förekommer vid gaslödning av rör. Målet var en bättre och säkrare arbetsmiljö i branschen.

Genomförande

Projektet sände ut en enkät, intervjuade chefer och skyddsombud samt gjorde en litteraturstudie. Sedan genomförde projektgruppen mätningar på arbetsplatser vid olika arbetsmoment. Forskarna mätte halter av koloxid och andra ämnen vid gaslödning av rör. Resultaten sammanställdes i en rapport där skyddsåtgärder togs upp.

Resultat

Halterna av kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, koppar med mera höll sig i allmänhet inom gällande gränsvärden. Det kunde dock bildas höga halter luftföroreningar i trånga utrymmen samt under tak med dålig ventilation. Där är det viktigt med skyddsåtgärder och att begränsa arbetstiden. Alternativa metoder (till exempel pressfogning), bättre ventilation och gasvarnare är några åtgärder som kan behövas där. Kunskaperna från projektet kan fungera som underlag för åtgärder och insatser på arbetsplatserna, vilket kan förbättra arbetsmiljön. Resultaten sprids bland annat via VVS-företagen och en webbplats.