Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö i städbranschen

Sammanfattning

Ett tidigare projekt som fått stöd från AFA Försäkring har skapat den välbesökta webbplatsen Allt om städ som bland annat innehåller råd om säker städteknik. Detta projekt har kompletterat den webbplatsen med råd och rekommendationer för maskinstädning och fönsterputsning samt kunskap om hur man förebygger hot och våld och skapar en god arbetsmiljö för dem som städar i andras hem.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2012-06-01 - 2015-06-01
Beviljat totalbelopp 3 120 000 kr
Diarienummer 120103

Syfte


Projektet skulle ta fram kunskaper om, och utveckla metoder för, en bra arbetsmiljö vid fönsterputsning och arbete med städmaskiner. Det skulle också ta fram kunskaper om hur man förebygger hot och våld i städbranschen samt om risker vid ensamarbete. Projektet skulle dessutom undersöka hur man skapar en god arbetsmiljö vid städning i andras hem. Målet var kunskaper och metoder som kompletterar webbplatsen Allt om städ och därmed bidrar till en god arbetsmiljö i städbranschen.

Genomförande


I den första delen intervjuades privatpersoner som anlitar städbolag för städning i sina hem samt representanter för städföretag som utför sådana uppdrag. AFA Försäkrings arbetsskadedatabas användes för att studera olycksfall under de senaste fem åren som handlar om städare och maskinstädning. Fallolyckor bland städare i sådana databaser analyserades. Tillverkare av städmaskiner intervjuades också. Fönsterputsare intervjuades och filmades och filmerna analyserades sedan av en ergonom. Fönsterputsarna bjöds in att diskutera sin arbetsmiljö med chefer och ergonomer. Projektet analyserade dessutom arbetsskador bland städare som beror på hot och våld samt intervjuade skyddsombud och personalansvariga om det problemet.
Utifrån dessa intervjuer, analyser av registerdata, filmanalyser och diskussioner togs råd och rekommendationer fram. Råden och rekommendationerna diskuterades slutligen i workshop-form med anställda, chefer och företagsrepresentanter. Projektet samarbetade också med den referensgrupp som medverkade till att ta fram innehållet på webbplatsen Allt om städ.

Resultat


Fallolyckor var den vanligaste olyckstypen för städare. Projektet visade också att det redan vid upphandling är viktigt att ställa krav på exempelvis ergonomiskt riktiga maskiner. För att undvika hot, våld och trakasserier är det viktigt att veta när ensamarbete är olämpligt och att personalen får kunskap i hur man agerar vid otrygga och hotfulla situationer. Projektet har tagit fram en rad konkreta och användbara råd och rekommendationer som kan förbättra arbetsmiljön vid städning och fönsterputsning. Resultaten sprids huvudsakligen via webbplatsen Allt om städ.