Rädd på jobbet: genus, hot och våld i arbetslivet

Sammanfattning

Mycket tyder på att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av våld på arbetsplatsen. Men få studier av våld och hot på jobbet har ett genusperspektiv. Studien har undersökt hur genus påverkar våld på arbetsplatsen genom att analysera fall av arbetsplatsvåld inom skola och hemtjänst. Resultaten visar att även klass, etnicitet och ålder påverkar risken att utsättas för våld på jobbet. Studien väntas leda till konkreta förslag om hur man kan förebygga arbetsplatsrelaterat våld.

Projektledare Paulina De los Reyes
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2012-01-01 - 2013-12-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 110163

Syfte

Projektets syfte var att analysera genusmässiga orsaker till våld inom arbetslivet. Målet var att beskriva och analysera hur genusstrukturer på arbetsplatser är kopplade till förekomsten av våld och hot.

Genomförande

Studien bestod främst av fallstudier inom hemtjänst och skola i tre stora kommuner. Kvinnor är överrepresenterade inom bägge sektorerna och det är utsatta yrken. Forskarna har undersökt arbetsplatserna på individuell, organisatorisk och strukturell nivå. De genomförde djupintervjuer för att analysera organisatoriska förhållanden samt synen på våld och vad som uppfattas som våld. De har också använt en enkätundersökning till grundskolelärare och personal inom hemtjänsten som beställts av Statistiska Centralbyrån. Forskarna har dessutom samlat in åtgärdsprogram, verksamhetsberättelser, statistik över anmälningar om hot och våld med mera.

Resultat

Studien bidrar till en djupare förståelse för hur hot och våld uppkommer. Den visar att ett könsperspektiv inte är tillräckligt: klass, etnicitet och ålder påverkar också risken för att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen. Studien ger också ökad kunskap i hur genusstrukturer påverkar våld på arbetsplatser, vilket dessutom synliggör genusordningar på arbetsplatser. Resultaten sprids via vetenskapliga artiklar, i en rapport samt en populärvetenskaplig skrift om arbetsmiljö och våld.