Har kvinnor som arbetar skift en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom?

Sammanfattning

Män som arbetar skift löper ökad risk för hjärtinfarkt, men det saknas forskning som visar om det även gäller kvinnor. Nattarbetande kvinnor inom vården drabbas dock mer av hjärt-kärlsjukdom än kvinnor i allmänhet. Inom industrin är miljön ännu mer påfrestande på grund av bland annat buller, vilket i sig är en riskfaktor. Studien har undersökt om skiftarbetande kvinnor inom industrin löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlssjukdom. Risken var betydligt förhöjd vid skiftarbete och buller.

Projektledare Eva Andersson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2012-03-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 2 267 000 kr
Diarienummer 110104

Syfte

Projektet skulle undersöka om kvinnor som arbetar skift inom industrin har ökad risk för hjärtinfarkt och annan liknande sjukdom. Projektets långsiktiga mål var att öka kunskapen om skiftarbete och dess påverkan på hälsan samt minska arbetsrelaterad ohälsa.

Genomförande

Studien genomfördes på drygt 5.600 kvinnor inom massa- och pappersindustrin. De flesta av dem arbetade skift. Forskarna delade ut frågeformulär till ett antal kvinnor i studien och samlade in uppgifter om anställningstid, skiftscheman, buller med mera. Insjuknande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom studerades via Patient- och Dödsorsaksregistret. De genomförde också diskussioner i fokusgrupper samt intervjuer. Jämförelser gjordes både med kvinnor i allmänhet och de kvinnor i undersökningsgruppen som arbetade vanlig dagtid i industrin. Forskarna tog hänsyn till rökning och ålder när de genomförde analysen.

Resultat

Kvinnor som arbetade i produktion hade 26 procents ökad risk för hjärtinfarkt. De som arbetade skift och var utsatta för buller hade hela 42 procents ökad risk att dö av hjärtinfarkt. Mest riskabelt var höggradigt buller. Risken steg med anställningstiden. Kunskaperna är en grund för förebyggande åtgärder, till exempel så att skift kan utformas för minimalt negativa effekter. Projektet ger också allmänna kunskaper om arbetsmiljö och hälsa inom massa- och pappersindustrin. På sikt innebär det ett effektivare arbetsmiljöarbete, vilket minskar den arbetsrelaterade ohälsan. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, konferenser, företagshälsovård, fackförbund och skogsindustrins arbetsmiljöutskott.