Möjligheter och hinder i inspektörers yrkesroll - med speciellt fokus på livsmedelsinspektion

Sammanfattning

Det finns för få livsmedelsinspektörer och de har ofta en pressad arbetssituation. De kommer till exempel ofta i konflikt med dem som de övervakar. Projektet har undersökt livsmedelsinspektörernas yrkesroll- vilket är intressant även för andra som arbetar med inspektion- och ger förslag för att utveckla den.

Projektledare Peter Lundqvist
Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2011-07-01 - 2015-02-28
Beviljat totalbelopp 2 355 000 kr
Diarienummer 110039

Syfte

Studien skulle leda till mer kunskap om och konkreta åtgärder för att förnya och utveckla livsmedelsinspektörers yrkesroll. Kunskaperna kan användas och förbättra arbetstssituationen även för andra yrkesgrupper.

Genomförande

Studien bestod av en enkätstudie med livsmedelsinspektörer och företagare inom livsmedelsbranschen. Projektet genomförde också enskilda intervjuer och så kallade fokusgruppintervjuer med inspektörer och företagare som haft en inspektion på sitt företag.

Resultat

Projektet ger fördjupade kunskaper om livsmedelsinspektörers yrkesroll. Resultaten visar att livsmedelsinspektörer på många sätt har en utsatt yrkesroll som behöver förbättras. Tre av fyra inspektörer är kvinnor, två av tre är yngre än 44 år. Inspektörer som arbetat länge har oftare utsatts för hot och våld, manliga oftare än kvinnliga. Andra former av påverkansförsök förekommer också. Drygt hälften känner stress på grund av jobbet. Konflikter på jobbet orsakar mer stress än konflikter ute i fält. Stödet kommer främst från kollegor, inte från cheferna. Studiens resultat presenteras i en slutrapport, i artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt en licenciatavhandling.