Mesoteliom, inte bara från asbestexponering?

Sammanfattning

Lungsjukdomen mesoteliom är en mycket allvarlig tumörsjukdom som drabbar lungsäck och bukhinna och kan kopplas till att man utsatts för asbest. Trots att asbest varit förbjuden i Sverige sedan 1982 minskar dock inte antalet insjuknade. Projektet ville undersöka varför det är så. Forskarna fann en överrisk för sjukdomen även i yrken där man inte hanterar asbest.
 

Projektledare Nils Plato
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2011-01-10 - 2013-06-30
Beviljat totalbelopp 1 273 185 kr
Diarienummer 100294

Syfte

Projektet ville identifiera andra tänkbara exponeringsfaktorer än asbest som gett upphov till mesoteliom. Trots att det var länge sedan asbest förbjöds fortsätter antalet insjuknade i Sverige att ligga på drygt 100 per år.

Genomförande

Data hämtades från NOCCA-studien (Nordic Occupational Cancer), som omfattade 2,4 miljoner insjuknade cancerfall i Norden mellan åren 1962-2005. I NOCCA-studien har 2 521 män och 548 kvinnor identifierats som insjuknat i mesoteliom. En så kallad jobbexponeringsmatris med exponeringsnivåer för 23 cancerframkallande ämnen och 313 yrken togs fram ur NOCCA. Uppgift om yrken hämtades från folk- och bostadsräkningar. Med hjälp av den har forskarna kunnat avläsa vilka exponeringar som ligger bakom överrisken för mesoteliom.

Resultat

Drygt 6.000 personer fick mesoteliom i Norden 1961–2005. Var tredje var kvinna. Det fanns en tydlig överrisk för ett flertal yrken, även sådana där man inte hanterar asbest. För män var det bland annat römokare och för kvinnor textilarbetare. Resultaten publiceras i Sverige via branschorganisationer, fackförbund och Arbetsmiljöverket samt nyhetsbrev. Eftersom ett stort antal personer årligen dör i mesoteliom i världen är förhoppningen att studien ska resultera även i internationella vetenskapliga publikationer.