Kontorslandskap, ledarskap och hälsa

Sammanfattning

Öppna kontorslösningar, så kallade kontorslandskap, blir allt vanligare. Ändå har det saknats forskning om hur kontorslandskapen påverkar hälsa, arbetstrivsel och effektivitet. Studien har undersökt det och funnit olika kopplingar mellan kontorstyp, hälsa och produktivitet.
 

Projektledare Hugo Westerlund
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2011-01-01 - 2015-06-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 100300

Syfte

Projektet skulle undersöka hur skilda kontorslösningar påverkar hälsa, trivsel och produktivitet. Det långsiktiga målet var riktade åtgärder som förbättrar den fysiska miljön, hälsan och produktiviteten.

Genomförande

Projektet byggde på SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), som utgår från Arbetsmiljöundersökningar från 2003 och framåt, där enkäter till över 18.000 deltagare sänds ut vartannat år. Till SLOSH kopplas en mängd data om bland annat sjukskrivningar. Sedan 2010 ställs även frågor om kontorstyp där. Data från SLOSH kompletterades med information om kontorsmiljöer i några utvalda organisationer. Forskarna har talat med de anställda i dessa organisationer om den fysiska arbetsmiljön, stress, produktivitet med mera. Dessutom fick cheferna svara på frågor och sjukfrånvarodata för organisationerna samlades in.

Resultat

Studien bidrar med kunskap om sambanden mellan kontorstyp och hälsa. Kunskaperna är nyttiga vid planering av framtida kontorsmiljöer. Studien visar att anställda i öppet kontorslandskap skattar ledarskapet lägre än dem som har eget rum. Koncentrationsförmåga, kommunikation med kollegor och konflikter påverkas också av kontorstypen. Projektet har lett till en doktorsavhandling men resultaten sprids även genom vetenskapliga internationella publikationer, konferenser och studentarbeten.