Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön: en jämförelse mellan kvinnodominerad människovårdande och mansdominerad teknisk verksamhet

Sammanfattning

Det är viktigt för arbetsmiljön att chefen har förutsättningar att leda verksamheten. Projektet har, med ett särskilt genusperspektiv, undersökt hur överorganisatorisk styrning påverkar kommunala chefer i deras arbete och vilka organisatoriska förhållanden som underlättar det. Studien visar att det är skillnad mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet. Den visar också att vissa populära verksamhetsmodeller gör att chefer kommer i kläm.
 

Projektledare Tina Forsberg
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-01-01 - 2014-06-30
Beviljat totalbelopp 3 046 000 kr
Diarienummer 100269

Syfte

Projektet skulle ta fram kunskap om hur överorganisatorisk styrning påverkar chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö i kvinno- respektive mansdominerade kommunala verksamheter. Projektet skulle särskilt studera vilka organisatoriska förutsättningar som underlättar respektive försvårar chefernas ledningsarbete. Projektets upplägg innebar dessutom en möjlighet att studera dolda genusstrukturer som påverkar ledningsarbete kontra styrning.

Genomförande

Projektet är en utvidgning av ett annat forskningsprojekt om chefer: Chefios. Kvalitativa intervjuer och dokumentstudier genomfördes av forskarna och de jämförde kvinnodominerad (vård) och mansdominerad (teknik) kommunal verksamhet i två kommuner. Genom att jämföra verksamheter som styrs av samma normer och regler, som är överordnande organisationen, kunde variationer upptäckas.

Resultat

Det fanns skillnader i chefernas möjlighet att hantera styrning och skapa en god arbetsmiljö mellan kvinnodominerad människovårdande verksamhet och mansdominerad teknisk. Inom den tekniska verksamheten tog organisationen kollektivt ansvar för konflikter mellan styrning och behov hos verksamheten och medarbetarna. I kvinnodominerad verksamhet fick cheferna i större utsträckning själva hantera de konflikterna. Styrning enligt den modell som kallas New Public Management (som betonar ekonomi, mål och uppföljningar) innebar att cheferna kände sig klämda mellan styrning och verksamhetens behov. Resultaten sprids via vetenskapliga artiklar, konferenser, aktiviteter inom offentlig sektor samt inom projektet Chefios.