Rationella och skadefria godsleveranser

Sammanfattning

Drygt hälften av Sveriges lastbilschaufförer arbetar med godsleveranser. Det är ett krävande arbete. Tidsbrist är vanligt och förarna utför ofta arbete utöver det som leverantören åtagit sig. Det leder till arbetsskador och olycksfall. För att förbättra yrkesförarnas arbetsmiljö behövs samverkan, inte minst inom branschen. Projektet har  undersökt besluts- och informationsprocesser på distributionsföretag. Målet är bättre anpassning till de förhållanden som råder där godset tas emot.
 

Projektledare Leif Lanninge
Organisation Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2011-04-04 - 2012-10-05
Beviljat totalbelopp 1 470 000 kr
Diarienummer 100267

Syfte

Studien skulle undersöka hur informations- och beslutsprocesser i distributionsföretag ser ut, från upphandling till leverans, samt hur förhållandena på leveransstället påverkar leveranser och förarnas arbete. Målet har varit ett underlag till en rationellare hantering av gods som ger färre arbetsskador och olyckor.

Genomförande

Informations- och beslutsprocesser studerades på de utvalda företagen genom fallstudier, intervjuer och insamling av data från företagen. Forskarna har genomfört litteraturstudier, intervjuer, en enkätundersökning samt workshop. Frågeställningarna har rört informationsflöden, beslutsrutiner, kunskapsöverföring, problemhantering med mera.

Resultat

Studien ledde till en del förslag om hur man bättre kan anpassa leveranser och hämtning av gods till förhållandena på de ställen där förarna levererar eller hämtar godset. De är bland annat: bättre information till föraren om leveransen, ökad kunskap hos föraren om villkoren för leveransen, bättre tidsplanering, bättre utrustning och återkoppling för att hantera problem som uppstår vid leverans. Åtgärderna behöver vara branschgemensamma för att konkurrensen inte ska snedvridas. Resultaten sprids via pressmeddelanden, e-post, TYA-nytt, branschråd samt information till skyddsombud.