Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner

Sammanfattning

Långtidssjukskrivningar är ett problem i kommunsektorn. Upprepade organisationsförändringar i kombination med otydligt chefskap kan ha betydelse för sjukfrånvaron. Projektet undersökte vilken roll omorganisationer och otydligt chefskap spelar för kommunanställdas sjukskrivningar. Studien visar bland annat att det finns ett samband mellan långtidssjukskrivning och omorganisationer samt att chefer på lägre nivå betydligt oftare är långtidssjukskrivna än ledare högre upp i organisationen.
 

Projektledare Stefan Szücs
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-01-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 4 645 514 kr
Diarienummer 100280

Syfte

Projektet skulle under en längre tidsperiod följa upp och undersöka betydelsen av olika kommunala förändringar i relation till chefskap och långvarig sjukfrånvaro. Studiens mål var hållbara vägar för förändringsarbete och chefskap i kommuner ur ett hälsoperspektiv.

Genomförande

Projektet bestod av sex delstudier som analyserade ett flertal saker i kommuner: enkätdata från politiska, fackliga och administrativa företrädare om omorganisation och organisationsformer; långtidssjukskrivningar; satsningar på hälsoförebyggande arbete och rehabilitering; chefers uppfattning om omorganisationer och vad som stressar; vägar till hållbar förändringsarbete och chefskap samt relationen mellan långtidssjukskrining och omorganisation för kommunalanställda.

Resultat

Studien visar bland annat att organisatoriskt inriktade förebyggande hälsoprogram minskar långtidssjukskrivningarna hos omsorgspersonal, att långtidssjukskrivningar är betydligt vanligare på lägre chefnivåer än på högre (men att de minskade av överordnade chefers stöd) samt att det allmänt finns ett samband mellan omorganisation och långtidssjukskrivning. Projektet har bland annat resulterat i en särskild rapport och ett förslag på ett utbildningsprogram.