Bortom noll - En hälsofrämjande byggbransch

Sammanfattning

I byggbranschen sker ungefär tusen allvarliga arbetsplatsolyckor varje år, varav några är dödsolyckor. Sveriges Byggindustrier och Byggnads ville genom projektet på ett neutralt sätt beskriva läget och orsakerna till problemen. Beskrivningen har lett till att de enats om ett gemensamt förslag till åtgärder.
 

Projektledare Jan Johansson
Organisation Luleå tekniska universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2012-03-01 - 2015-09-30
Beviljat totalbelopp 2 953 168 kr
Diarienummer 100247

Syfte

Projektet skulle ta fram en objektiv beskrivning av allvarliga arbetsolyckor i byggbranschen och vad som orsakar dem. Resultaten har använts för det partsgemensamma åtgärdsprogrammet Bortom noll. Dess mål är bättre hälsa och välbefinnande för byggarbetare samt minskade kostnader för företag och samhälle.

Genomförande

Projektet startade med att göra litteraturstudier och intervjuer som grund för enkätfrågor. Enkäter skickades ut till byggnadsarbetare som varit med om en allvarlig arbetsplatsolycka och forskarna fick in svar från 1.471 stycken, en svarsfrekvens på 47 procent. Dessutom skickades enkäter ut till byggnadsarbetare som aldrig varit med om en sådan olycka. Här fick projektet in drygt 700 svar. Enkätsvaren analyserades sedan statistiskt.

Resultat

De vanligaste typerna av allvarliga olyckor var halk- och fallolyckor samt olyckor med manuella verktyg. Flest olyckor skedde på förmiddagen och under vinterhalvåret. Ensamarbetande var mer drabbade. För dem som har en ackords- eller prestationbaserad lön eller som känner sig stressade ökar risken. Detsamma gäller på arbetsplatser där säkerhetskulturen uppfattas som dålig. Yngre drabbas oftare av olyckor, men de allvarliga olyckorna ökar med åldern. Studien har varit en grund för ett åtgärdsprogram som ett steg mot visionen om ett hälsofrämjande byggarbete. Resultaten sprids via en rapport, vetenskaplig publicering, mässor och presentationer för branschföreträdare.