Arbetsmiljö och livsstilsfaktorer som orsak till cancer hos sjömän

Sammanfattning

Tidigare studier har visat hur sjömän löper hälsorisker i sitt arbete på grund av arbetsförhållanden där de i hög grad utsätts för cancerframkallande ämnen. Studien har undersökt cancersjukligheten hos sjömän. Resultaten visar en något förhöjd risk, men endast för män och enbart för vissa cancerformer.
 

Projektledare Eva Andersson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2011-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 2 090 000 kr
Diarienummer 100085

Syfte

Tidigare studier antyder att sjömän löper en förhöjd risk för att drabbas av flera slags elakartade tumörsjukdomar. Syftet med studien var att undersöka cancersjukligheten hos sjömän. Projektet skulle särskilt undersöka cancerutvecklingen hos sjömän de senaste årtiondena och livsstilsfaktorers betydelse.

Genomförande

Projektet var en registerstudie och jämförde cancerregistret med sjömansregistret för att kunna hitta samband mellan sjuklighet i cancer och sjömansyrket. Den så kallade mönstringstiden, den tid man tillbringat ombord, användes som mått på den så kallade exponeringstiden (den tid man kan ha utsatts för cancerrisker som sjöman).

Resultat

Totalt sett insjuknar inte sjömän oftare än andra i cancer. För kvinnor som arbetat till sjöss var risken lägre, men den var något högre för männen. Särskilt gällde det för dem som arbetat i maskinrum och på däck och det handlade främst om lungcancer, mesoteliom, leukemi och hudcancer. Cancerrisken har dock minskat under senare år. Resultaten sprids via tidigare skapade nätverk, bland annat har man i en tidigare studie sammanställt en broschyr om hälsorisker ombord som skickats ut till svenska fartyg.