Chefsrörlighet och chefshållbarhet i kommunala förvaltningar

Sammanfattning

Den höga personalomsättningen på chefspositioner i Sveriges kommuner har blivit ett allt större problem. Studien har tagit reda på varför chefer inom den offentliga sektorn byter jobb. Kunskapen om personalomsättningen är användbar i kommunernas personalarbete, vilket kan göra offentlig sektor till en mer attraktiv arbetsgivare.
 

Projektledare Annika Härenstam
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2010-11-01 - 2015-03-31
Beviljat totalbelopp 3 585 267 kr
Diarienummer 100100

Syfte

Syftet med studien var att ta reda på varför chefer i kommunala förvaltningar byter jobb och om det finns några skillnader där mellan män och kvinnor.

Genomförande

Studien genomfördes i flera delar. De innefattade både kvantitativa och kvalitativa undersökningar av chefsrörlighet. Enkäter var en viktig del av studien. Dessutom genomfördes intervjuer med personalexperter samt slutdiskussioner med dem kring resultaten från delstudierna.

Resultat

Var fjärde chef slutar inom två år och av dem som stannar på jobbet vill ytterligare en fjärdedel sluta. Deras engagemang är dock starkt, vilket kan öka frustrationen när det inte fungerar. Det vanligaste skälet till att sluta hade med organisationen att göra. Män gick oftare vidare till högre positioner eller andra uppgifter. För att stanna på jobbet är det viktigt att bli lyssnad på, bli betraktad som kompetent, få administrativt stöd, samt ha ansvar för lagom många medarbetare. Det är också viktigt med tydlighet när det gäller mål, uppdrag och befogenheter. Resultaten har spridits till fack, arbetsgivarorganisationer, HR-föreningar och forskare.