Har operation av skador på handledens triangulära fibrokartilaginära ligamentkomplex (TFCC) någon effekt?

Sammanfattning

Har operation av skador på handledens triangulära fibrokartilaginära ligamentkomplex (TFCC) någon effekt?

Det triangulära fibrokartilaginära ligamentkomplexet (TFCC) ger stabilitet åt den led som gör att man kan rotera handen och underarmen. Skador på och försämring i TFCC är vanligt och kan leda till sjukskrivning och nedsatt arbetsförmåga. Idag görs två typer av operationer av TFCC-skador, men vetenskapliga belägg saknas för vilka resultat de ger. I projektet studerar man effekten av de båda operationerna.

Projektledare Maria Wilcke
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2021-07-01 - 2024-06-30
Beviljat totalbelopp 766 000 kr
Diarienummer 210059

Syfte

Projektets syfte är att jämföra effekten av operationer av TFCC-skador med placebobehandling i form av skenoperation respektive fysioterapi.

 

Genomförande

Teknisk mätning av greppstyrka och rörelseförmåga kommer att kompletteras med patienternas egen skattning av handledsfunktion och livskvalitet.

 

Förväntat resultat

Projektet förväntas ge vetenskapliga bevis för om kirurgisk behandling av TFCC-skador är effektiv. Resultaten väntas också leda till bättre val av behandling och minskade besvär för personer som lider av dessa besvär.