Systematisk riskhantering med RAMP-verktyget - en implementeringsstudie

Sammanfattning

Sammanfattning

Belastningsskador är vanliga och var tredje arbetssjukdom beror på sådana skador. RAMP, Risk Assesment and Management tool for manual handling Proactively, är ett verktyg för att minska belastningsskador som grundar sig på forskning och används i ett antal organisationer. Verktyget hjälper inte bara vid bedömningen av risker utan även när man ska hantera risker man upptäckt. Projektet undersöker effekten på arbetsmiljön av att införa verktyget. Dessutom undersöker forskarna vad som underlättar införandet av RAMP i en organisation.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2021-05-01 - 2024-09-30
Beviljat totalbelopp 4 200 000 kr
Diarienummer 200309

Syfte

Projektet ska undersöka olika effekter som införandet av RAMP för med sig. Forskarna ska också studera införandet av verktyget ur ledarskaps- och systemperspektiv. Målet är kunskaper som kan motverka belastningsskador.

Genomförande

Projektet genomförs i samarbete mellan forskare, företag och företagshälsovård. Tillsammans med företrädare från företagshälsovården och från medverkande företag tar forskarna fram strategier för att införa RAMP. Fyra företag som börjar använda RAMP följs, två tillverkningsföretag och två logistik-/lagerföretag. RAMP är fritt tillgängligt på webben. Företagen får information om verktyget och stöd av företagshälsovården. Resultaten följs upp under och efter införandet för att se effekter. Det görs bland annat med medarbetarenkäter med frågor om belastningsergonomi, delaktighet och ledarskap under införandet, förändringar i riskhantering och sjukfrånvaro. Effekterna av införandet och själva implementeringen undersöks även med riskbedömningar, observationer, intervjuer och dokumentanalyser.

Resultat

Studien visar hur införandet av RAMP påverkar hälsa, produktivitet och kvalitet. Den visar också vad som påverkar införandet positivt eller negativt och hur mycket det påverkar. Kunskaperna kan användas inom systematiskt arbetsmiljöarbete och för att skapa hållbara implementeringsstrategier. Resultaten sprids till företag, företagshälsovården och myndigheter genom olika kanaler. De sprids också via utbildning, vetenskaplig publicering och konferenser.