Sammanfattning

Skador från vibrerande maskiner och verktyg är den vanligaste arbetssjukdomen. Idag saknas kunskap om hur allvarliga skadorna blir vid olika grader av vibrationsexponering liksom enhetliga rutiner för klassificering av vibrationsskador. En workshop där forskare, Sveriges företagshälsor, Försäkringskassan och Afa Försäkring ser över dagens riktlinjer för handläggning av vibrationsskador kan vara ett sätt att uppnå en gemensam metod för bedömning och gradering av skador orsakade av vibrationer.

Projektledare Tohr Nilsson
Organisation Landstinget i Västernorrland
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-09-01 - 2022-09-01
Beviljat totalbelopp 419 000 kr
Diarienummer 200307

Syfte

Projektet syftar till att uppdatera, analysera och tillämpa nyare kunskap om hur nerv-, kärl-,vita fingrar, muskel- och ledskadors allvarlighetsgrad praktiskt kan diagnosticeras, kvantifieras och dokumenteras inom företagshälsovår

Genomförande

Projektet ta fram evidensbaserat bakgrundsmaterial och anordna en workshop med syfte att uppdatera kunskapen om hur vibrationsskador kan bedömas, stadieindelas och dokumenteras inom företagshälsovården.

Förväntade resultat

Studien förväntas resultera i nya riktlinjer för handläggning och stadieindelning av vibrationsskador. Riktlinjerna publiceras på företagshälsovårdens webbplatser och väntas ge en mer enhetlig skadebedömning