SafeChrom: Säkert arbete med sexvärt krom

Sammanfattning

SafeChrom: Säkert arbete med sexvärt krom

Sexvärt krom är en cancerframkallande form av grundämnet krom som används bland annat vid tillverkning av stål, textilfärg och rostskydd. Idag saknas kunskap om när och i vilken omfattning anställda i Sverige exponeras för denna typ av krom. I projektet studeras vid vilka arbetsmoment man exponeras för sexvärt krom och hur man förhåller sig till dess gränsvärden på arbetsplatser där ämnet förekommer.

Projektledare Karin Broberg
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2021-07-01 - 2024-05-30
Beviljat totalbelopp 3 881 000 kr
Diarienummer 200279

Syfte

Projektets syfte är att ta reda på i vilken omfattning anställda exponeras för sexvärt krom på arbetsplatser där ämnet hanteras och att undersöka förhållningssätt till gränsvärden.

 

Genomförande

Mätningar görs av halten av sexvärt krom i luften på arbetsplatser och i de anställdas röda blodkroppar.

 

Förväntat resultat
Studien förväntas ge ny kunskap om i vilka sammanhang och i vilken utsträckning anställda exponeras för sexvärt krom. Resultaten väntas kunna ligga till grund för riktlinjer för hantering av kromet, vilket i sin tur kan bidra till bättre arbetsmiljö på arbetsplatser där ämnet används.