Distansarbete under Covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

Sammanfattning

Övergången till distansarbete under coronapandemin har varit utmanande för både chefer och anställda. Projektet undersöker hur chefer och anställda påverkas av att arbeta hemifrån, både när det gäller de anställdas arbetsmiljö och chefernas möjlighet att utföra sitt arbete. Hur chefers arbete påverkas av distansarbete är något som inte tidigare undersökts särskilt noga av forskningen.

Projektledare Adesuwa Omorede
Organisation Mälardalens högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-10-01 - 2023-03-30
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 200250

Syfte

Forskarna ska undersöka hur chefer och anställda som tvingats arbeta hemifrån på grund av covid-19-pandemin har påverkats.

Genomförande

Studien fokuserar på anställda och chefer som arbetar hemifrån på heltid under pandemin. Projektet använder både metoder som ger statistik och så kallade kvalitativa metoder. Projektet har fyra delar: förstudie, enkätundersökning, telefonintervjuer och en uppföljning. Enkätundersökningen innehåller bland annat ett verktyg för att mäta den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Frågorna under telefonintervjuerna bygger vidare på enkätsvaren. Ett år senare görs en uppföljning med ungefär samma upplägg som den första enkätundersökningen.

Resultat

Studien ger mer kunskap om hur anställda och chefer påverkas av att arbeta hemifrån. Inte bara när det gäller de anställdas hälsa, välbefinnande och förmåga att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Den ger också information om chefers förmåga att leda verksamheten samt säkerställa en god arbetsmiljö när de arbetar på distans. Kunskaperna är värdefulla för arbetsgivare som har distansarbetare och för de anställda. De kan leda till att personalen lättare kan må bra och behålla produktiviteten när de arbetar hemifrån och till att chefer kan ge rätt stöd och stimulans på distans. Resultaten sprids på olika vis: via en hemsida, organisationer, konferenser, vetenskapliga tidskrifter och sociala medier.