Effekter av en extern kris på arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet bland svensk och utlandsfödd arbetskraft: en fallstudie på ett tvätteri

Sammanfattning

Projektet är en studie av arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet på ett tvätteri där hälften av arbetarna är födda utomlands och närmare hälften är kvinnor. Det har tidigare samlats in data om deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö och forskarna ska nu undersöka vilka följder coronapandemin fått för dem.

Projektledare Jennie Jackson
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-10-01 - 2022-09-30
Beviljat totalbelopp 1 124 000 kr
Diarienummer 200243

Syfte

Forskarna ska dokumentera tvätteriledningens åtgärder under pandemin och följa förändringar i arbetsmiljö och hälsa, med ett särskilt fokus på jämställdhet och jämlikhet.

Genomförande

Forskarna samlar in uppgifter från enkäter och dagböcker samt uppgifter om företaget. Dessutom genomförs intervjuer. Data som samlas in jämförs med data från innan pandemin. Bland annat mäts belastning, psykosocial arbetsmiljö, utmattning samt jämställdhet och jämlikhet. Pandemins effekter jämförs såväl mellan män och kvinnor som mellan sverigefödda och utlandsfödda. Både så kallade kvantitativa och kvalitativa metoder används för att förstå effekten av de organisationsförändringar som pandemin lett till vid företaget och deras påverkan på arbetsmiljön.

Resultat

Resultaten från projektet kan bli användbara i framtida krissituationer och även för andra organisationer än det deltagande företaget. Resultaten sprids, förutom till företaget, via IF Metall som är involverade i projektet och genom sedvanlig vetenskaplig publicering.