Personalens erfarenheter och upplevelser av en säker arbetsmiljö i samband med insatser i ordinärt boende under COVID-19 pandemin

Sammanfattning

De som arbetar i hemsjukvård och med hemtjänst arbetar i personers hem i arbetsmiljöer som inte är anpassade för vård och för att begränsa smitta. Det är också oklart i vilken utsträckning de kan följa råd och riktlinjer för att förhindra smitta, exempelvis när det gäller så kallade basala hygienrutiner. Projektet tar fram mer kunskap om arbete i hemtjänst och hemsjukvård under coronapandemin. Forskarna hoppas att det bidrar till en säkrare och tryggare arbetsmiljö.

Projektledare Cecilia Pettersson
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-09-01 - 2021-12-31
Beviljat totalbelopp 817 000 kr
Diarienummer 200226

Syfte

Projektet ska ta reda på mer om hur det fungerar att arbeta i människors hem och så kallade ordinarie boenden under en pågående viruspandemi. Målet är att minska smitta, arbetsskador och sjukfrånvaro för personalen.

Genomförande

Forskarna genomför telefonintervjuer med till viss del förutbestämda frågor. De intervjuar både hemtjänstpersonal och anställda inom hemsjukvård. Tio vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter intervjuas. Intervjuerna skriva ut ordagrant och analyseras med särskilda metoder där olika delar av materialet kodas och kategoriseras.

Resultat

Projektet ger en bild av arbetsmiljön och det vardagliga arbetet med hemsjukvård och hemtjänst under coronapandemin. Kunskaperna kan bland annat bidra till en mer trygg arbetsmiljö för dem som har ett sådant arbete. De kan bland annat förbättra efterlevnaden av råd och rutiner kring hygien för att hindra smitta. Resultaten presenteras i populärvetenskaplig form och under seminarier. De sprids också via konferenser, pressmeddelanden och vetenskapliga tidskrifter.