Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (SPINN-OFF)

Sammanfattning

Pandemin har lett till snabba omsvängningar på många arbetsplatser. Många företag i har blivit helt utan intäkter. Det har uppstått smittorisker, mer hemarbete, förändrade arbetssätt och så vidare. Projektet undersöker hur man kan behålla goda arbetsförhållanden under snabba förändringar och dessutom dra nyttiga lärdomar av dem.

Projektledare Mattias Elg
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-10-01 - 2023-04-28
Beviljat totalbelopp 4 419 000 kr
Diarienummer 200149

Syfte

Projektet ska skapa så kallade spin off-effekter som stärker arbetsmiljö och förnyelseförmåga vid snabba förändringar utifrån lärdomar av vad som skett med såväl privata som offentliga verksamheter under pandemin.

Genomförande

I projektet samarbetar forskare med arbetsmarknadens parter och arbetsplatser inom offentlig och privat sektor. Forskarna och representanter från arbetsplatserna bildar projektgruppen för studien. Dessutom tillsätts en partssammansatt referensgrupp. Studien startar med en omvärldsanalys och intervjuer med företrädare för 20 organisationer. Forskarna genomför också studier vid arbetsplatser. De gör en fördjupande undersökning under några års tid i 3-4 organisationer som genomgått stora förändringar. Den görs med intervjuer, dokumentstudier och workshops. Ett informationsmaterial tas fram med lärande exempel och metoder för att bedriva arbetsmiljö- och förnyelsearbete under omställningar. Materialet tas fram utifrån studieresultaten och i samarbete med representanter för arbetsplatserna och parterna. Forskarna diskuterar även med referensgruppen.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur lärdomar från pandemikrisens konsekvenser för arbetsmiljön kan användas för mer hållbar arbetsmiljö och förnyelse i verksamheter som präglas av stora svängningar. Inspirationsguiden och metodstödet kan bli till hjälp i sådant arbete och kan även användas i utbildning. Resultaten sprids också via vetenskaplig publicering.