DISRUPTION - HUR PÅVERKAS PRIMÄRVÅRDENS ARBETE OCH PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ AV CORONAPANDEMIN?

Sammanfattning

Coronapandemin har fört med sig stora störningar av vardagsarbetet och processerna i vården. Den har lett till snabba och stora förändringar, inte minst inom primärvården. Patienterna kontaktar primärvården allt mer via digitala kontakter, det har uppstått en oro för att bli smittad och så vidare. Redan innan pandemin fanns stora arbetsmiljöutmaningar i primärvården. Forskarna bakom projektet undersöker hur den delen av vården påverkats av coronasmittan.

Projektledare Per Nilsen
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-06-01 - 2023-05-31
Beviljat totalbelopp 2 500 000 kr
Diarienummer 200130

Syfte

Projektet ska undersöka hur arbetsmiljön och arbetet i primärvården påverkats av de stora och snabba förändringar som skett under coronapandemin.

Genomförande

Forskarna intervjuar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från primärvården i fyra regioner. De intervjuas vid två tillfällen så att det är möjligt att se förändringar över tid. Frågorna handlar om hur den så kallade vårdskulden kan hanteras, hur samarbetet mellan professionerna har påverkats med mera. Efter en första intervju under pågående pandemi intervjuas de 1,5-2 år senare, när pandemin avklingat. Totalt beräknas cirka 60 intervjuer genomföras.

Resultat

Projektet ger kunskaper om hur coronaviruset påverkar arbetet och den psykosociala arbetsmiljön i primärvården. De kan användas för att långsiktigt förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska andra arbetsmiljöproblem. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom sprids de via konferenser, utbildningar och nätverk.