Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård

Sammanfattning

Sammanfattning

Primärvården har många utmaningar: högt patienttryck, tidsbrist och så vidare. Då är det viktigt att man vet vad man ska göra och att alla gör på samma sätt. Rutiner hjälper vårdanställda genom det dagliga arbetet och ökar patientsäkerheten. Men rutiner följs bara om de uppfattas som meningsfulla. Projektet undersöker vad det är som gör att rutiner uppfattas som meningsfulla och hur organisationer kan ta fram sådana rutiner.

Projektledare Mattias Jacobsson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-07-01 - 2024-07-01
Beviljat totalbelopp 2 970 000 kr
Diarienummer 200033

Syfte

Projektet ska undersöka vad som gör rutiner i organisationer meningsfulla och vad som kan göras för att rutiner ska uppfattas som meningsfulla.

 

Genomförande

Projektet genomför ett tjugotal djupintervjuer samt även diskussioner i fokusgrupper. Intervjuerna handlar om vad som gör att rutiner uppfattas som meningsfulla samt hur de ger en känsla av meningsfullhet. I fokusgruppsintervjuerna diskuterar deltagarna hur rutiner kan göras meningsfulla. Sjuksköterskor, läkare och ledare i primärvården deltar.

 

Resultat

Projektet ger kunskap om hur man kan skapa meningsfulla rutiner i organisationer. Det kan bidra till bättre arbetsmiljö, mindre personalomsättning och minskad sjukskrivning. För de anställda kan de höja motivationen och engagemanget i arbetet. För patienter kan de öka säkerheten och ge bättre vårdkvalitet. Resultaten kan också användas exempelvis i hemtjänsten, inte bara i vården. De sprids via tidskrifter, seminarier och den referensgrupp som knyts till projektet. Forskargruppen anordnar också workshops för de deltagande organisationerna där de delger sina insikter.