Safewards - Att förebygga och hantera hot och våld i psykiatrisk heldygnsvård

Sammanfattning

Personal inom psykvården tillhör de som är mest utsatta för hot och våld på jobbet. Safewards är en väl beprövad metod för att minska hot och våld som ännu inte används i Sverige men väl i våra grannländer. Projekten testar metoden i Sverige och översätter den till svenska.

Projektledare Veikko Pelto-Piri
Organisation Region Örebro Län
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-02-01 - 2023-01-31
Beviljat totalbelopp 3 666 000 kr
Diarienummer 190272

Syfte

Projektet ska både stötta och följa införandet av Safewards i Sverige. Målet är färre tvångsåtgärder samt färre incidenter med hot och våld inom psykiatrin.

Genomförande

Forskarna genomför fem delstudier vid upp till 20 psykiatriska avdelningar. De undersöker införandet av Safewards både ur ett patient- och ett personalperspektiv. Bland annat vilken effekt programmet har på hot, våld och tvångsåtgärder. Personalperspektivet undersöks i fokusgruppintervjuer med personal och intervjuer med chefer. Ett trettiotal patienter intervjuas också om sina erfarenheter av Safewards. Dessutom undersöker forskarna hur trogna man är mot metoden när den införs och vilken roll det spelar. Safewards påverkan på hot och våld samt tvångsåtgärder mäts genom att ta del av dokumenterade händelser. 

Resultat

Studien ger kunskap om hur Safewards kan införas på svenska psykiatriska mottagningar. Målet är en svensk version av programmet som görs tillgänglig via en webbsida. Projektet ska också stötta verksamheter som inför Safewards, vilket kan minska hot, våld och tvångsåtgärder. Projektet ger dessutom allmänna kunskaper om anställdas, patienters och chefers roll för att skapa trygga avdelningar. Resultaten sprids via en svensk översättning av Safewards, dess webbsida samt sociala medier och vetenskaplig publicering.