Personlig skyddsutrustning - Strategier och rekommendationer för ökad användning genom anpassning till användare, uppgift och kontext

Sammanfattning

Ibland använder anställda inte skyddsutrustning fast de borde, eller använder den på fel sätt. Då uppstår skador och olyckor som skulle kunna förebyggas, inte minst inom bygg- och fartygsbranschen. Projektet undersöker varför och när personlig skyddsutrustning inte används i dessa branscher. Forskarna tar fram råd och rekommendationer för att öka användningen av skyddsutrustning. Det kan leda till färre skador och olyckor.

Projektledare Anna-Lisa Osvalder
Organisation Chalmers Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-04-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 2 794 000 kr
Diarienummer 190290

Syfte

Forskarna ska ta reda på varför man ibland väljer att inte använda personlig skyddsutrustning när man borde respektive varför man väljer att använda den. De ska också ta fram rekommendationer för ökad användning och bättre anpassning av skyddsutrustningen till användare och deras arbetsuppgifter.

Genomförande

Två företag inom byggsektorn och två inom fartygssektorn deltar i forskningsprojektet. I bägge dessa branscher finns stora risker och ett stort behov av personlig skyddsutrustning. Forskarna går igenom vetenskaplig litteratur kring skyddsutrustning och dess användning. Sedan samlar de in data på företagen med hjälp av observationer, intervjuer och fokusgrupper. De frågar om vilken skyddsutrustning som används, om den är lätt att använda, vad som kan hända om man inte har den och så vidare. Olika slags personlig skyddsutrustning utvärderas av experter och testas i labb när det gäller exempelvis passform och bekvämlighet. Utifrån den samlade informationen tar forskarna fram rekommendationer för användning av skyddsutrustning.

Resultat

Projektet ger kunskap om varför personlig skyddsutrustning inte alltid används och hur man kan öka den användningen. Resultaten sprids till olika intressegrupper på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt. Förhoppningsvis kan den informationen öka användningen av skyddsutrustning och därmed minska risken för arbetsskador och arbetsolyckor.