Nya mätmetoder och biologisk övervakning för att identifiera effektiva preventiva åtgärder samt hälsorisker hos svetsare

Sammanfattning

Svetsare har en påfrestande arbetsmiljö på många sätt, bland annat för att de utsätts för skadliga svetsgaser. Det gäller även andra som arbetar där man svetsar. Små luftburna partiklar bildas under svetsning som kan påverka luftvägarna och hjärt-kärlsystemet. Studien undersöker hur mycket svetsare utsätts för sådana partiklar, hur det påverkar dem samt hur de kan skyddas mot partiklarna.

Projektledare Stefan Ljunggren
Organisation Region Östergötland
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2020-02-01 - 2023-01-31
Beviljat totalbelopp 1 880 000 kr
Diarienummer 190250

Syfte

Studien ska ge mer kunskap om vad svetsare utsätts för under arbetet, hur det påverkar deras hälsa samt vilka förebyggande åtgärder som kan genomföras.

Genomförande

Forskarna mäter partikelhalten i luften på företag där man svetsar. Studiedeltagarna, som är anställda vid dessa företag, får svara på frågor om exponering och hälsa. Dessutom samlas urin- och blodprover in från deltagarna för att se hur exempelvis inflammation och lungfunktion påverkas av partiklarna i svetsröken. Utifrån resultaten tar forskarna, tillsammans med de medverkande företagen, fram förslag till åtgärder för bättre luft på svetsarbetsplatser. Företagen testar de föreslagna åtgärderna och uppföljande mätningar görs för att se vilken effekt de har.

Resultat

Studien ger kunskap om spridning av små partiklar (inklusive så kallade nanopartiklar) vid svetsning, hur de påverkar hälsan samt vilka åtgärder mot dem som är effektiva och skyddar de anställda. Effektiviteten hos åtgärderna sammanställs på ett överskådligt sätt innan information om dem sprids till anställda och företagsledningar.