Säker hästnäring

Sammanfattning

Hästnäringen har hög olycksrisk, hög belastning och ofta långa arbetsdagar med oklara gränser mellan arbete och fritid. Projektet undersöker hur ridskolor och travstall kan arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Bättre systematiskt arbetsmiljöarbete kan leda till färre olyckor och bättre arbetsrelaterad hälsa för dem som arbetar med hästar.

Projektledare Ing-Marie Andersson
Organisation Högskolan Dalarna
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2020-02-01 - 2023-01-31
Beviljat totalbelopp 2 983 000 kr
Diarienummer 190229

Syfte

Projektet ska undersöka hur ett långsiktigt och förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan bedrivas på ridskolor och i travstall.

Genomförande

Fyra ridskolor och fyra travstall deltar i studien. Chefer och personal får svara på frågor om arbetsmiljön, arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen på sina arbetsplatser. Dagliga arbetsmoment väljs ut och videofilmas. Filmerna används för diskussion och riskbedömning med personalen. Eventuellt mäts även luftföroreningar och belastningsergonomi. En grupp inom branschen med arbetsmiljökunskap ser filmerna och sedan görs en sammanställning av arbetsmiljöriskerna. Fokusgrupper med personal diskuterar dessa risker och tar fram en handlingsplan med förslag på åtgärder. Efter handlingsplanen tillämpats på de deltagande arbetsplatserna görs mätningar. Projektgruppen tar slutligen fram rekommendationer och goda exempel för att hjälpa ridskolor och travstall att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö

Resultat

Projektgruppen tar fram utvärderade metoder och ett användbart material för systematiskt arbetsmiljöarbete vid ridskolor och travstall. Det kan bidra till bättre hälsa och färre olyckor vid sådana arbetsplatser. Bättre arbetsmiljö gör också arbetsplatserna mer attraktiva. Resultaten sprids via webbsidor, fackpress, sociala medier, nätverk, presentationer, tidskrifter och det framtagna materialet.