Det ingår väl i jobbet? Undersköterskors och sjuksköterskors utsatthet för hot och våld på arbetet och chefers handlingsstrategier.

Sammanfattning

Vårdpersonal utsätts för hot och våld, inte bara av patienter utan även av anhöriga och besökare. Kirurgiska avdelningar där man till exempel vårdar personer som skjutits eller utsatts för andra våldsbrott är särskilt utsatta. Projektet undersöker hur hot och våld påverkar undersköterskor och sjuksköterskor på sådana avdelningar samt vad som behövs för att de ska få en säkrare arbetsmiljö.

Projektledare Jenny Jakobsson
Organisation Malmö universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-02-01 - 2023-01-31
Beviljat totalbelopp 2 507 000 kr
Diarienummer 190220

Syfte

Forskarna ska undersöka hot och våld mot undersköterskor och sjuksköterskor på kirurgiska avdelningar. De ska också ta reda på hur cheferna hanterar dessa problem och vad som krävs för en säkrare arbetsmiljö.

Genomförande

Forskarna skickar ut en enkät till cirka 1.200 undersköterskor och sjuksköterskor. Den innehåller frågor om hot och våld på jobbet under det senaste året, vem som var förövaren med mera. Dessutom ställer forskarna frågor om hur vårdpersonalen påverkats av sådana händelser. 15-20 chefer på kirurgiska avdelningar intervjuas också om hur de hanterar hot och våld på arbetsplatsen samt vilket stöd de behöver för att ta hand om sådana problem. Forskarna frågar om hur de agerar vid hotfulla situationer, omhändertagande av utsatta medarbetare, vilket stöd cheferna behöver från organisationen med mera.

Resultat

Projektet ger kunskap om i vilken utsträckning undersköterskor och sjuksköterskor utsätts för hot och våld samt hur de påverkas av sådana händelser. Det ger också kunskap om hur detta arbetsmiljöproblem hanteras av arbetsgivaren. Projektet tar fram råd och rekommendationer för att hantera hot och våld i sjukvården. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.