Digitala kränkningar och nätmobbning - En ny arbetsmiljörisk inom skolan

Sammanfattning

Kränkningar via exempelvis e-post och nätmobbning påverkar både arbetsmiljö och hälsa. Lärare och skolledare är ofta utsatta för exempelvis kritiserande e-post och sms från föräldrar efter arbetstid. Traditionella metoder för att förhindra mobbning och trakasserier fungerar inte för dessa relativt nya arbetsmiljörisker. Projektet tar fram metoder som kan förbättra lärares och skolledares digitala arbetsmiljö.

Projektledare Rebecka Cowen Forssell
Organisation Malmö högskola
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 3 646 000 kr
Diarienummer 190182

Syfte

Projektet ska ta fram metoder för att förbättra lärares och skolledares digitala arbetsmiljö. Med hjälp av intervjuer och så kallade fokusgrupper ska forskarna ta fram sätt att förhindra att de som jobbar i skolan utsätts för digitala kränkningar och nätmobbning. Projektet ska också ta fram ett material för detta som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genomförande

Fyra skolor deltar i projektet. Djupintervjuer och gruppdiskussioner genomförs med skolledare, föräldrar och elever. Utifrån intervjuerna tar forskarna fram diskussionsfrågor för fokusgrupperna. I en senare del av projektet tas metoder fram för att motverka kränkningar och mobbning som sker med digitala medel. Det kan vara exempelvis riktlinjer, checklistor eller kontrakt mellan elever, föräldrar och skolpersonal. Slutligen tar forskarna fram ett utbildningsmaterial som kan användas inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan. Det blir fritt tillgängligt via nätet.

Resultat

Projektet tar fram vetenskapligt förankrade metoder för att förebygga att lärare och skolledare kränks och mobbas med digitala verktyg. Metoderna kan spridas till andra skolor och vara en del av arbetsmiljöarbetet. Deras effekter kan sedan undersökas vidare i andra studier. Metoderna sprids via konferenser, sociala medier, tidskrifter med mera. Resultaten sprids också via en särskild webbsida och vetenskapliga kontakter.