Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö

Sammanfattning

Digitalisering ses som en nyckelfaktor för att kunna upprätthålla välfärden när allt fler blir äldre och det kan bli brist på arbetskraft. Samtidigt påverkar digitaliseringen arbetslivet på många sätt och leder bland annat till nya arbetssätt och ändrade kompetenskrav. Projektet undersöker huruvida man tar hänsyn till arbetsmiljön när man digitaliserar och vilka konsekvenser digitaliseringen får.

Projektledare Carin Håkansta
Organisation Karlstads universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 4 986 000 kr
Diarienummer 190176

Syfte

Projektet ska undersöka om, och i så fall hur, ledningen tar hänsyn till anställdas arbete och arbetsmiljö när kommunal verksamhet digitaliseras. Studien ska också ta reda på vilka konsekvenser digitaliseringen får för arbetets form och innehåll samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Genomförande

Projektet undersöker digitalisering i två kommuner, en större stad och en landsortskommun. Två verksamheter i varje kommun undersöks. Projektet kombinerar tekniska metoder för att möta känslor med intervjuer och dokumentanalys. Chefer samt HR intervjuas. Dessutom samlas personalstatistik och styr- och policydokument som berör digitalisering in. Deltagare i personalen får bära så kallade GSR-armband som registrerar deras känslor under arbetet. När armbanden visar att de är upprörda får de frågor att besvara via mobiltelefonen.

Resultat

Projektet utvecklar teorier, modeller och tekniska hjälpmedel för att undersöka digitalisering i kommunal verksamhet. Resultaten kan bli diskussionsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsutvecklare och därmed påverka arbetsmiljön positivt. Resultaten sprids genom vetenskapliga kanaler, sociala medier, nyhetsbrev, konferenser med mera.