Arbetsmiljö i den robotiserade demensvården: sociala robotars betydelse för vårdgivares arbetssätt och arbetsmiljö

Sammanfattning

Så kallade sociala robotar, till exempel i form av djur som man kan klappa och prata med, har börjat användas inom demensvården. De anses bland annat vara bra för de äldres psykiska välbefinnande. Men väldigt lite forskning har gjorts av hur personalen påverkas av dem. Projektet undersöker hur så kallade sociala robotar påverkar arbetssätt och arbetsmiljö.

Projektledare Marcus Persson
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-01-15 - 2023-07-15
Beviljat totalbelopp 3 700 000 kr
Diarienummer 190170

Syfte

Projektet ska undersöka hur sociala robotar används av vårdpersonalen och vilka konsekvenser den användningen får för arbetsmiljön och utförandet av arbetet.

Genomförande

Studien görs på särskilda boenden inom demensvården. Personalen där har höga sjuktal och riskerar att utsättas för hot och våld. Den första delen är en undersökning av chefer och personal som görs genom att forskarna observerar arbetet på fyra särskilda boenden och intervjuar anställda och chefer. Några av de intervjuade videofilmas sedan när de arbetar och videoinspelningarna analyseras.

Resultat

Projektet ger välbehövlig kunskap om hur personal påverkas av robotisering i arbetslivet. Studien ger konkreta kunskaper om hur sociala robotar kan användas i ett hållbart arbetsliv för dem som arbetar med dementa och även andra yrkesgrupper som riskerar hot och våld. Resultaten från projektet sprids genom vetenskapliga artiklar, konferenser, seminarier workshops och nätverk.