Kemiska risker med rengöringsmedel i arbetslivet

Sammanfattning

Rengöringsmedel i arbetslivet kan leda till sjukdomar som eksem och astma och även orsaka olyckor, exempelvis frätskador på ögon. Det är viktigt att ta reda på vilka rengöringsmedel och användningar av dem som är riskabla. Projektet undersöker detta och utvärderar även hur tillförlitliga de säkerhetsdatablad som följer med rengöringsmedlen är.

Projektledare Linda Schenk
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2020-03-01 - 2023-02-28
Beviljat totalbelopp 3 822 000 kr
Diarienummer 190024

Syfte

Projektet ska undersöka vilka rengöringsmedel som används i arbetslivet och vilken roll de spelar för arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Projektet ska också undersöka hur väl de säkerhetsdatablad som följer med rengöringsmedlen beskriver risker och en säker användning av dem.

Genomförande

Forskarna hämtar information från Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador, Giftinformationscentralens samtalsdatabas, AFA:s skadedatabas, Folkhälsoenkäten samt undersökningen Arbetsorsakade besvär. För att ta reda på vilka rengöringsmedel som används i Sverige använder de Kemikalieinspektionens produktregister. Därefter samlar forskarna in säkerhetsdatablad för cirka 500 produkter. De granskas och jämförs med resultatet från exponeringsmätningar som görs ute på ett antal arbetsplatser. 

Resultat

Projektet ger en välbehövlig översikt över vilka rengöringsmedel som används samt skador och sjukdomar som kan kopplas till dem. Det är viktig information för att förbättra det förebyggande arbetet. Forskarna tar också fram råd och rekommendationer om hur säkerhetsdatabladen kan förbättras. Resultaten sprids via konferenser, seminarier, vetenskapliga artiklar. De förmedlas också i nätverk till bland annat berörda myndigheter och arbetsgivare.