Hur kan man inom vården uppnå långsiktigt hållbara och attraktiva arbetstider med en individuell schemaplanering (ISP)?

Sammanfattning

Vården har personalbrist samtidigt som allt fler i befolkningen blir äldre och vårdbehövande. Därför är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva arbetstider, men mer forskning om individuell schemaläggning, ISP, behövs. Projektet undersöker hur hållbara arbetstider kan uppnås med sådana scheman. Forskarna tittar särskilt på personalomsättning och sjukfrånvaro i detta projekt och tar fram råd och riktlinjer för individuell schemaplanering.

Projektledare Anna Dahlgren
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2019-09-01 - 2024-01-28
Beviljat totalbelopp 4 294 000 kr
Diarienummer 180242

Syfte

Projektet ska undersöka hur man kan få hållbara och attraktiva arbetstider med individuell schemaläggning (ibland kallat "önskeschema"). Forskarna ska ta reda på vilket stöd vårdanställda, schemaläggare och chefer behöver för att kunna lägga arbetsscheman som ger en balans mellan arbete och återhämtning. Projektet ska också ta reda på vilka varianter av individuell schemaläggning som finns i svensk sjukvård och hur de olika varianterna påverkar hälsa, återhämtning och trivsel.

Genomförande

Forskarna intervjuar undersköterskor, sjuksköterskor, chefer och schemaläggare för att ta reda på vad de behöver för att lägga attraktiva och hållbara individuella scheman. Ett antal personer från olika avdelningar och sjukhus intervjuas. Informationen från intervjuerna används som underlag för att ta fram råd och riktlinjer. 
För att få svar på hur de olika schemavarianterna påverkar hälsa, återhämtning och trivsel delar forskarna ut enkäter till upp till 800 vårdchefer, schemaläggare, undersköterskor och sjuksköterskor. Frågorna handlar bland annat om sömn, inflytande, syn på arbetstiden, stress, balans mellan arbete och fritid, konflikter kring arbetstider och bemanning. Data om så kallade riskpass, det vill säga nattpass och kvällspass som följs av morgonpass, samlas också in samt även information om arbetstider, sjukfrånvaro och personalomsättning

Resultat

Studien väntas ge kunskap om hur individuella scheman kan bli mer hållbara, det vill säga med minimerade risker för hälsa, misstag i arbetet och ineffektiv vård. Utifrån de kunskaperna tar projektgruppen fram riktlinjer och råd. Riktlinjerna kan användas av chefer, schemaläggare, HR-personal och anställda. Resultaten sprids via projektets hemsida, seminarier, konferenser, nätverk och vetenskapliga tidskrifter.