Säker ledare - Ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrin

Sammanfattning

Var femte dödsolycka i byggbranschen drabbar en ung person. Byggplatschefernas ledarskap är avgörande för säkerheten. Men det gäller att de får bra utbildning och introduktion. Projektet undersöker hur unga nyanställda platschefer på byggen påverkar och själva påverkas av  säkerhetskulturen på sina nya arbetsplatser. Projektet ska också undersöka hur ledarskapet kring säkerhet kan utvecklas. Målet är tryggare byggarbetsplatser.

Projektledare Martin Grill
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2019-02-01 - 2023-02-01
Beviljat totalbelopp 4 968 000 kr
Diarienummer 180285

Syfte

Forskarna bakom projektet ska studera hur säkerhetsledarskapet kan utvecklas hos unga och nya platschefer. De ska också undersöka vad som påverkar detta ledarskap och hur det påverkar arbetsplatsens säkerhetskultur.

Genomförande

Projektet består av tre delstudier. Del ett är en enkätundersökning bland anställda, ledning och chefer för att utröna hur säkerhetsledarskapet hänger samman med hierarkier och vilken roll exempelvis förebilder spelar. I del två får nyrekryterade platschefer ta del av en utbildning i säkerhetsledarskap. I den delen av studien ingår också en kontrollgrupp. Studien avslutas med en utvärdering av den utbildningsinsats som prövats. Den görs genom intervjuer med deltagande platschefer samt deras över- och underordnade.

Resultat

Studien väntas resultera i mer kunskap om ur säkerhetsledarskapsträning kan öka säkerheten på byggarbetsplatser. Projektet kommer också resultera i en validerad utbildning där nyanställda platschefer introduceras i säkerhetsarbete. Resultaten förs ut via en populärvetenskaplig skrift som är tillgänglig för chefer, fackförbund och andra intresserade. Dessutom producerar projektet en populärt skriven rapport som beskriver säkerhetsledarskapsutbildningen. Utöver detta sprids resultaten bland annat genom vetenskapliga tidskrifter och konferenser.