Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården, och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor

Sammanfattning

Stress och psykisk ohälsa är vanligt bland dem som jobbar i vården. Höga effektivitetskrav skapar ofta moralisk stress när man tvingas arbeta på ett sätt som man inte betraktar som idealt. Projektet undersöker om ett klimat i organisationen där man upplever stöd kan underlätta när det gäller att hantera värdekonflikter och därmed minska sjukskrivningar och personalomsättning, samtidigt som patientsäkerheten och arbetstillfredsställelsen ökar.

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-12-01 - 2021-11-30
Beviljat totalbelopp 4 200 000 kr
Diarienummer 180085

Syfte

Projektet ska undersöka om ett organisationsklimat där man känner att man får stöd från organisationen hjälper sjuksköterskor att hantera värdekonflikter i jobbet och därmed ger högre arbetstillfredsställelse, minskad moralisk stress, minskad personalomsättning och högre patientsäkerhet.

Genomförande

Cirka 4.000 sjuksköterskor och första linjens chefer ombeds svara på enkäter från forskarna. Enkäterna skickas ut vid två olika tillfällen, så man kan se förändringar över tid, och innehåller frågor om bland annat moralisk stress, önskan att stanna i organisationen och vårdteameffektivitet. Cheferna får även frågor om hur deras känsla av stöd hänger ihop med medarbetarnas motsvarande upplevelse. Dessutom genomförs enskilda intervjuer och gruppintervjuer med sjuksköterskor och chefer. Där frågar forskarna bland annat om faktorer som gynnar respektive förhindrar en känsla av stöttning från organisationen samt om man själv uppfattar att man har ett sådant stöd.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur organisation och ledarskap i vården kan hjälpa medarbetare att hantera värdekonflikter. De kunskaperna kan bidra till högre vårdkvalitet, god psykisk arbetshälsa, minskad personalomsättning och mer tillfredsställelse med jobbet. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Dessutom producerar projektet en populärvetenskaplig skrift om resultaten som kan användas av chefer, skyddsombud med flera.