När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv

Sammanfattning

Intresset för destruktiva ledarskap som undergräver organisationens mål, minskar medarbetarnas motivation och bryter mot organisationens intressen har ökat eftersom det leder till både ohälsa och kostnader för att personal slutar. Projektet undersöker hur vanligt det är med destruktivt ledarskap i arbetslivet och försöker dessutom ta reda på hur det uppstår.

Projektledare Susanne Tafvelin
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2019-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 182 000 kr
Diarienummer 180083

Syfte

Projektet ska undersöka hur vanligt destruktivt ledarskap är i svenskt arbetsliv samt ta reda på vilka faktorer som gör att det uppstår. Målet är bättre hälsa och effektivitet i arbetslivet.

Genomförande

Med ett halvårs mellanrum skickar forskarna ut enkäter till ett urval chefer och medarbetare där de frågar om ledarskap, medarbetare och arbetsmiljö. Totalt skickas 4.000 enkäter ut. Vetenskapligt utprovade frågeinstrument används. Data från första mättillfället används för att beräkna hur vanligt det är med destruktivt ledarskap. Det andra mättillfället används för att undersöka förändringar över tid som påverkar ett sådant ledarskap och de olika faktorer som mäts. Projektet utvärderar samtidigt ett särskilt mätinstrument för destruktivt ledarskap som kallas Destrudo-L.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur destruktivt ledarskap kan förebyggas. Kunskaperna blir en grund för förebyggande åtgärder och strategier. Kunskaperna kan också användas för att hitta miljöer där destruktivt ledarskap lätt uppstår samt för ledarskapsutbildning. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, möten och högskoleutbildning. Dessutom sprids de till media, fackförbund och arbetsgivarorganisationer.