RAMP 2.0 för systematisk riskhantering på företag

Sammanfattning

RAMP är ett verktyg för bedömning av belastningsergonomiska risker, exempelvis tunga lyft, som bland annat innehåller en checklista för att undersöka sådana risker, hjälpmedel för att presentera resultat, åtgärdsförslag och en mall för handlingsplan. Projektet vidareutvecklar RAMP så att verktyget även kan användas för arbetsmoment där man jobbar mycket med händerna och för att få fram så kallade nyckeltal för uppföljningar.

Projektledare Linda Rose
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2018-10-01 - 2022-09-30
Beviljat totalbelopp 3 184 000 kr
Diarienummer 180115

Syfte

Projektet ska vidareutveckla ett verktyg för att bedöma och hantera belastningsergonomiska risker, RAMP, så att det kan användas av fler, bli mer lättanvänt och bli möjligt att använda för att ta fram nyckeltal för uppföljningar.

Genomförande

Projektet genomförs i samarbete med praktiker och bygger på erfarenheter som görs under projektets gång. Företag i tre branscher deltar: tillverkningsindustrin, installatörsbranschen och tandvården. Referens-, expert- och användargrupper knyts till projektet. Först görs en behovs- och kravanalys efter workshops med branschföreträdare. Sedan tar forskarna fram information om riskfaktorer, lagstiftning, andra liknande verktyg med mera. När det gjorts vidareutvecklas RAMP och justeras efter provanvändning och workshops med användare. Slutligen testas det i större skala. När det är klart sprids information om det färdigutvecklade verktyget.

Resultat

Projektet ger ökade möjligheter att förbättra arbetsmiljön och minska risker inom exempelvis kassaarbete, installationsarbete och tandvård. Så kallade nyckeltal ger företag och andra organisationer bättre underlag för långsiktigt arbetsmiljöarbete och verksamhetsförbättringar. Andra liknande projekt kan också få nytta av resultaten. Resultaten sprids via kontaktnät, myndigheter, branschträffar, arbetsmarknadens parter, nyhetsbrev, utbildning och vetenskapliga artiklar.