Strategisk samverkan - Utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor

Sammanfattning

En av nycklarna till att motverka ohälsa i arbetslivet är effektivt arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Västra Götalandsregionen arbetar i ett projekt med att främja hälsa och motverka sjukskrivningar på den nivån. Forskarna undersöker det arbetet och tar fram ett så kallat processinriktat arbetssätt för att jobba med arbetsmiljö på organisationsnivå, vilket kan ersätta den idag vanliga strategin att rikta sig mot enskilda medarbetare.

Projektledare Ewa Wikström
Organisation Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-08-01 - 2021-07-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 180069

Syfte

Studien ska utvärdera en pågående arbetsmiljösatsning. Forskarna ska särskilt studera några verksamheter inom den satsningen med hög sjukfrånvaro och hur de arbetar med arbetsmiljön. De ska ta fram och testa nya arbetssätt som inkluderar ledningen och bygger på samverkan mellan chefer, aktörer från personalavdelningar och företagshälsan. Målet är bättre och effektivare arbetsmiljöarbete.

Genomförande

Utgångspunkten för studien är den så kallade Arbetsmiljösatsningen i Västra Götalandsregionen där regionens verksamheter kan söka medel för arbetsmiljöarbete. Dessutom genomför Arbetsmiljösatsningen, på grupp- och organisationsnivå, särskilda insatser för verksamheter med höga sjuktal. Forskarna utvärderar effekterna av projektet när det gäller sjukskrivning och psykosocial arbetsmiljö. Det görs bland annat genom regionens egna arbetsmiljömätningar och telefonintervjuer. Forskarna undersöker särskilt tre verksamheter med höga sjuktal som fått det särskilda stödet. Där intervjuas chefer, både individuellt och tillsammans med företrädare från personalavdelningar och företagshälsa. Utifrån de sammantagna resultaten tar forskarna fram ett processinriktat arbetssätt för arbetsmiljöarbete på organisationsnivå. Detta testas i tre olika verksamheter.

Resultat

Studien ger kunskap om hur förebyggande och hälsofrämjande arbete i arbetslivet kan förbättras, särskilt när det gäller att fånga upp tidiga signaler om ohälsa samt chefers samverkan med företagshälsa och personalansvariga. Det kommer att mynna ut i ett processinriktat arbetssätt som inte är inriktat på enskilda anställda, vilket saknats tidigare. Kunskaperna från projektet sprids via nyhetsbrev, hemsidor, en särskild informationsfilm med mera.