Hur påverkar organisatoriska förutsättningar och chefers ledarskap medarbetarnas arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro?

Sammanfattning

Hur cheferna leder verksamheten är avgörande för både verksamhetens effektivitet och medarbetarnas hälsa. Projektet undersöker hur arbetshälsa, organisation, ledarskap, motivation och personalomsättning hänger ihop. Studien är unik i att den undersöker en mängd olika offentliga arbetsplatser i kommuner och landsting, på olika nivåer och med både chefer och medarbetare som deltagare.

Projektledare Erik Berntson
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-12-01 - 2021-11-30
Beviljat totalbelopp 3 600 000 kr
Diarienummer 180066

Syfte

Projektet ska undersöka hur organisatoriska förutsättningar hänger ihop med chefers ledarskap samt hur ledarskapet i sin tur är kopplat till arbetsmiljö och medarbetarnas motivation, rörlighet och sjukfrånvaro.

Genomförande

Projektet använder data från en tidigare studie med 700 medarbetare och 70 chefer i en kommunal utbildningsförvaltning. Dessutom ska forskarna samla in nya uppgifter från ett stort antal chefer och medarbetare i kommuner och landsting. Det görs med hjälp av enkäter vid två tillfällen. Enkäterna innehåller frågor om chefernas arbetsvillkor och kallade illegitima uppgifter (sidouppgifter som inte direkt hör till det man ska göra). Dessutom frågar de medarbetarna om arbetsmiljö, hälsa, motivation och önskan att stanna i organisationen. Uppgifter organisationerna också samlar in: chefstäthet, utbildningsnivå, sjukfrånvaro, andel heltidsarbetande med mera.

Resultat

Studien ger kunskap om hur arbetsmiljö och arbetshälsa formas i samspel med olika organisatoriska förutsättningar och chefers ledarskap. Kunskaperna är viktiga för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser i offentlig sektor. De deltagande organisationerna får ta del av resultaten. Dessutom sprids de via media, vetenskapliga tidskrifter och konferenser.