Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården

Sammanfattning

Smittsamma virussjukdomar som sprids i slutenvården leder till problem för både patienter och personal. De kan orsaka stress och svåra situationer på grund av minskad personalstyrka och ökat vårdbehov hos patienterna. Projektet undersöker hur virus sprids via luften på sjukhus. Målet är att minska smittspridningen och förbättra arbetsmiljön.

Projektledare Jakob Löndahl
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-11-01 - 2021-10-31
Beviljat totalbelopp 3 580 000 kr
Diarienummer 180113

Syfte

Projektet ska mäta förekomsten av virus på vårdavdelningar där man misstänker smitta. De virus som undersöks är novovirus ("vinterkräksjuka"), RS-virus och influensavirus. Forskarna ska också ta reda på vilken roll sådant som arbetsrutiner, luftfuktighet och ventilation spelar för smittspridning och hur länge virus överlever i luft.

Genomförande

Inom den tvärvetenskapliga projektgruppen finns experter inom luftmätteknik, virologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, sjukhusutformning och infektionsmedicin. De gör både mätningar på arbetsplatser och experiment i laboratorium. Forskarna har tagit fram en särskild metod för att analysera överlevnaden hos luftburna virus. Forskarna tar luftprover på avdelningar där det finns misstanke om smitta med något av de virus de undersöker. I laboratoriet testar de virusets överlevnad och vilken roll temperatur, luftfuktighet med mera spelar för den.

Resultat

Resultaten kan leda till arbetsmiljöer och arbetsrutiner med minskad smittrisk. Det ökar patientsäkerheten och dämpar den akuta stress som vårdpersonalen kan drabbas av vid sjukdomsutbrott. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.