Utveckling av ett numeriskt beräkningsverktyg med en öppen källkod för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom svensk industri avseende dammexplosioner

Sammanfattning

Explosioner med damm - det vill säga att det uppstår en snabb förbränning av små partiklar av exempelvis mjöl, kol eller trä i luften - är ett hot i industrier där det bildas brännbart damm, exempelvis tillverkare av pellets och livsmedel. De standarder som används i dag för skydd mot dammexplosioner med hjälp av ventilation är föråldrade. Det behövs ett särskilt verktyg som skyddar mot dammexplosion. Projektet tar fram ett sådant verktyg som bygger på matematiska beräkningar, DustExploFoam, och baseras på öppen källkod. Projektet tar också fram beräkningar för sannolika händelseförlopp vid dammexplosioner. Målet är en säkrare arbetsmiljö.

Projektledare Chen Huang
Organisation RISE Research Institutes of Sweden AB
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2019-02-01 - 2022-01-31
Beviljat totalbelopp 2 937 000 kr
Diarienummer 180028

Syfte

Projektet ska öka kunskapen om vad som sker vid dammexplosioner, ta fram ett verktyg för att beräkna konsekvenserna av sådana olyckshändelser samt hjälpa industrier att ta fram system för att begränsa följderna av dem. Målet är en säkrare arbetsmiljö för industrianställda.

Genomförande

Projektgruppen börjar med att utveckla en beräkningsmodell för vad som sker under en dammexplosion, bland annat genom att lägga till beräkningsmodeller för flamexpansion och den turbulens som skapas av lågorna. Scenarier med dammexplosioner inom processindustrin diskuteras med hjälp av den referensgrupp som knyts till projektet. De sannolika händelseförloppen vid tänkbara dammexplosioner beräknas i form av simuleringar. Slutligen sprids projektresultaten.

Resultat

Projektet kommer att ge ett numeriskt verktyg som baseras på öppen källkod och detaljerad dokumentation som kan leda till ventilationssystem som minskar risken för dammexplosioner. På sikt kan det leda till färre allvarliga olyckor. Resultaten sprids till Lantmännen, Arbetsmiljöverket, tillverkare med flera. De sprids också via träffar, konferenser och vetenskapliga tidskrifter.