Hållbart arbetsliv: utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer utifrån swAge-modellen

Sammanfattning

Chefer behöver mer kunskap om hur de kan organisera arbetet så att medarbetare kan arbeta högt upp i ålder samtidigt som verksamheten är ekonomiskt lönsam. Det blir ännu mer viktigt om pensionsåldern höjs. Projektet testar och vidareutvecklar en särskild modell för hållbart och åldersmedvetet ledarskap, swAge-modellen.

Projektledare Kerstin Nilsson
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-01-01 - 2021-06-30
Beviljat totalbelopp 3 565 000 kr
Diarienummer 170298

Syfte

Projektet ska testa, utvärdera och förfina en metod som chefer kan använda för att gynna ett hållbart arbetsliv för äldre medarbetare och därmed behålla dem fram till pensionen. Det handlar bland annat om att underlätta generationsväxling, öka verksamhetsnyttan och minska äldres sjukfrånvaro.

Genomförande

Projektet genomförs tillsammans med personer inom olika kommunala förvaltningar och yrken. I ett tidigare pilotprojekt fick ett litet antal chefer och personalansvariga en utbildning som byggde på swAge-modellen. Under 2017 fick även Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöinspektörer utbildning i den modellen. I huvudstudien deltar totalt 7.500 chefer och medarbetare inom nio kommunala förvaltningar i Helsingborgs kommun. Samtliga chefer och anställda vid personalavdelningarna får en webbaserad utbildning i modellen. Inom utbildningen undersöker deltagande chefer vad som behövs för ett mer åldersmedvetet ledarskap och åtgärder för detta kopplas ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Bland de åtgärder som beslutats om redan efter pilotprojektet finns arbetstidsminskning för äldre, att införa idéerna från Age management och en uppdragsdagbok för kompetensöverföring. Åtgärdernas effekt utvärderas genom enkäter till chefer och medarbetare samt genom att ta reda på hur många som får del av dem. Dessutom görs en så kallad processutvärdering där forskarna undersöker hur pass väl det gick att införa åtgärderna.

Resultat

Kunskaperna från projektet bidrar till minskad sjukfrånvaro och ett längre arbetsliv för fler, vilket även ger ekonomiska fördelar. Projektet utvecklar en modell för effektivt åldersmedvetet ledarskap som går väl ihop med det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Projektet ger också mer allmänna kunskaper om vad man bör tänka på när man inför olika åtgärder i arbetslivet, så kallad implementering. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, utbildningar med mera. De sprids även till berörda myndigheter samt via hemsidor, informationsskrifter och konferenser.