Följeforskning - Jobba säkert inom Livsmedelsindustrin

Sammanfattning

Projektet är ett sidoprojekt till en större studie som heter Jobba säkert inom livsmedelsindustrin och som handlar om att förbättra säkerheten inom slakt- och styckningsindustrin. Målet var att stärka det projektet och allmänt få en ökad förståelse för hur man bäst kan införa åtgärder för bättre arbetsmiljö.

Projektledare Johan Karltun
Organisation Tekniska Högskolan i Jönköping
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2018-01-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 340 000 kr
Diarienummer 170270

Syfte

Forskarna skulle följa arbetet inom huvudprojektet. Målet vcar att stödja det projektet genom löpande utvärdering och utökat lärande för dem som arbetar inom det.

Genomförande

Forskarna följde projektet Jobba säkert inom livsmedelsindustrin från början till slut. De gjorde det med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer i samband med projektets aktiviteter, till exempel när projektdeltagarna hade möten och seminarier. De studerade framför allt hur projektet leddes och dess strategiska utveckling. Resultaten dokumenterades och spreds till projektdeltagarna samt senare även via andra kanaler.

Resultat

Projektet som följdes kommer troligtvis att få bättre resultat genom snabb återkoppling som gjorde att medverkande kunde styra det åt rätt håll medan det pågick. Studien ger också en bättre förståelse av hur projekt som inför åtgärder, så kallade interventionsprojekt, kan bli mer effektiva. Resultaten sprids löpande till projektets ledning och aktörer, samt under ett slutseminarium och med en slutrapport. Resultaten sprids också via vetenskaplig publicering och konferenser.